หลักการและเหตุผล

โครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองให้มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชม เพื่อดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่น และชุมชน ดำเนินงานภายใต้การมุ่งเน้นการพัฒนาที่คำนึงถึงเรื่องความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ด้วยการดำเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ผืนป่าในเขตเมือง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยขึ้น โดยในปี 2561 ดำเนินการรวม 20 แห่ง ใน 16 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล รวมพื้นที่ 13,292 ไร่ ซึ่งจุดเด่นของการจัดการป่าในเมืองทั้ง 20 แห่ง คือจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่,ภาคเอกชนและกลุ่มชุมชนในพื้นที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นคณะกรรมการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาชนอีกด้วย