หลักสูตรดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีจำนวนจำกัด การดำเนินงานปลูกฟื้นฟูปะการัง และการติดตั้งทุ่นจอดเรือของหน่วยงาน สทช. 1 - 10 ที่ผ่านมาจำเป็นจะต้องอาศัยแรงงาน หรือการมีส่วนร่วมจากนักดำน้ำอาสาสมัคร จึงจะสามารถดำเนินการได้ตามจำนวน และดำเนินการแล้วเสร็จตามจำนวนเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในระยะเวลาปีงบประมาณที่รับผิดชอบ ทำให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามจากการติดตามประเมินผลโครงการของกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งรับผิดชอบติดตามตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีอาสาสมัครในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวนมากมีความสนใจ และความต้องการที่จะเข้าร่วมช่วยปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูปะการังของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งในการปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูปะการังจะต้องมีความรู้ และสามารถดำน้ำในการปฏิบัติงานก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำเบื้องต้น ให้กับอาสาสมัคร ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และช่วยลดปัญหาข้อจำกัด การขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง