ดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ความเป็นมาของโครงการฯ

        ความเป็นมา 

          ในปัจจุบันนี้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมลงอย่างมากเนื่องจาก มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างขาดความรับผิดชอบและฝ่าฝืนกฎหมาย ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลมีการเปลี่ยนแปลงลดลง
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ในการดูแลชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเฝ้าระวังการทำลายระบบนิเวศชายฝั่งได้แก่ ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง เป็นต้น แต่การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการเฝ้าระวังรักษาทรัพยากรชายฝั่งเหล่านี้ โดยลำพังนั้น ไม่สามารถดูแลครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง เนื่องจากมีข้อจำกัดของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอที่จะเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมทะเลอ่าวไทยและทะเล อันดามัน ด้วยเหตุนี้
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เล็งเห็นถึงบทบาทความร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์ในการร่วมดูแลทรัพยากรชายฝั่ง จึงได้ดำเนินการให้มีโครงการฝึกอบรมดำน้ำให้กับเครือข่ายและกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการภาครัฐและเอกชน ด้วยการเพิ่มศักยภาพให้เครือข่ายอนุรักษ์ฯ สามารถติดตามตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของทรัพยากร ในท้องทะเลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ด้วยการฝึกอบรมดำน้ำแบบสคูบ้า (SCUBA)


        วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำน้ำเบื้องต้น (Open water diver) สำหรับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ดาราศิลปิน สื่อมวลชน เอกชน หน่วยงานราชการ และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเพิ่มจำนวนนักดำน้ำอาสาสมัครให้สามารถปฏิบัติงานใต้น้ำเบื้องต้น
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กับ ดาราศิลปิน สื่อมวลชน เอกชน หน่วยงานราชการ และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีจิตสำนึกในการช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสามารถช่วยในการดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง