สื่อประชาสัมพันธ์
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ
จำนวน 1 รายการ