สื่อประชาสัมพันธ์
ป้ายชื่อพรรณไม้ป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่วนพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ได้ค้นคว้า รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์พรรณไม้ป่าชายเลน และจัดทำ “ป้ายชื่อพรรณไม้ป่าชายเลนพร้อม QR Code”

ขนาด กว้าง 20.5 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร จำนวน 90 ชนิด

สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนต่อไป

ตัวอย่างป้ายชื่อพรรณไม้ป่าชายเลน
ป้ายชื่อพรรณไม้ป่าชายเลนพร้อม QR Code ขนาด 20.5 x 9 เซนติเมตร

 

ดาวน์โหลด

Plant90.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 11.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 215
How to.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 108