1. สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 1. สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
61 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล

           ทรัพยากรทางทะเลบริเวณชายฝั่ง มีความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผู้ผลิตขั้นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งสารอาหารที่สำคัญในระบบนิเวศ ปัจจุบันระบบนิเวศชายฝั่งได้รับผลกระทบจากปริมาณของเสียทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น การลดของสิ่งมีชีวิตยังเป็นดัชนีชี้ให้เห็นระดับความรุนแรงของความเสียหาย                                                 

          การจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมช่วยดำเนินงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นสามารถสำรวจและประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเบื้องต้น ในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในกระบวนการศึกษาประเมินสถานภาพและจัดทำฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่นได้อย่างดี

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

          2. เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

          3. เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่สามารถสำรวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น รวมทั้งเก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพพืชและสัตว์ทะเลในชุมชนโดยใช้คู่มือศึกษาสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          4. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน นักเรียน ครูอาจารย์มีความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรภายในชุมชน ในการนำมาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้สามารถเผยแพร่ให้ชุมชนและเยาวชนได้รับทราบถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน

          ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี

          จัดทำขออนุมัติในหลักการเพื่อจัดประชุมและจัดกิจกรรม ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม เพื่อการดำเนินงานโครงการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับองค์ท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด ครู นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะลอย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และได้รับการอนุมัติจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ จำนวน 45 คน ดังนี้

          ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม 256๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด

          ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน 256๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังราดโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

          และมีการจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชีววิทยาของแมงกะพรุน สัตว์ทะเลหายาก ปะการังหญ้าทะเล และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมถึงกิจกรรมภาคสนามสำรวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและเก็บตัวอย่างพันธุ์สัตว์น้ำแนวชายฝั่ง เพื่อเป็นตัวอย่างในฝึกการจำแนกชนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน การสำรวจเก็บรวบรวมพันธุพืชในท้องถิ่น บริเวณเทศบาลตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  พบจำนวน 3 ชนิดได้แก่ จิกทะเล (Barringtonia asiatica) สารภีทะเล (Calophyllum inophyllum) โปรงแดง (Ceriops tagal) และสัตว์ในท้องถิ่น ทำการสำรวจโดยใช้อวนทับตลื่งขนาดเล็ก พบจำนวนสัตว์น้ำ 24 ชนิด ได้แก่ ปลาจำนวน 18 ชนิด กุ้ง 3 ชนิด ปู 2 ชนิด หอย 1 ชนิด การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นต่อไป