2. สำรวจประเมินแหล่งหญ้าทะเล บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี 2. สำรวจประเมินแหล่งหญ้าทะเล บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี
44 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

หลักการและเหตุผล

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีภารกิจหลักในการวิจัยสำรวจประเมินสถานภาพรวมทั้งศักยภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรฯของทะเลไทย ซึ่งหมายรวมถึงทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยทำการวิจัยด้านวิชาการและการมีส่วนร่วมโดยบทบาทของภาคท้องถิ่น

          แหล่งหญ้าทะเลเป็นทรัพยากรหนึ่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจประเมินสถานภาพเป็นประจำทุกปี ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ซึ่งอยู่ภายใต้การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตัวันออก (ศวบอ.) โดยพบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

          แหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะพะยูนและเต่าทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำ แหล่งหญ้าทะเลช่วยดักจับตะกอนและเป็นกำแพงชั้นดีในการลดความแรงของกระแสน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ช่วยในการกักเก็บคาร์บอนหรือช่วยลดโลกร้อนได้

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อทราบชนิด ความหลากหลาย การแพร่กระจายและสถานภาพของหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก

          2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน

          พื้นที่ศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดชลบุรี 5,209 ไร่ จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2565 ในปีงบประมาณ 2566 มีแผนการดำเนินงาน 2,400 ไร่ ได้ดำเนินการ แล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 บริเวณเกาะจวง จาน ครั้งที่ 2 และ 3 ในช่วงเดือนมกราคม 2566 บริเวณอ่าวดงตาล และเดือนกุมภาพันธ์ 2566 บริเวณหาดบางเสร่ หาดเกล็ดแก้ว-หาดยาว อ่าวสัตหีบ (อ่าวจุกเสม็ดและเกาะพระ) และเกาะหมู รวมเนื้อที่ในการสำรวจโดยประมาณ 2,445 ไร่ รวมเนื้อที่หญ้าทะเล 443.8 ไร่

          หาดบางเสร่ พบ หญ้ากุยช่ายทะเล การปกคลุม 5 % สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อย เนื้อที่ในการสำรวจโดยประมาณ 350 ไร่ เนื้อที่หญ้าทะเล 9 ไร่ สภาพพื้นท้องทะเลเป็นโคลนถึงทรายละเอียดปนเปลือกหอย

          หาดทรายแก้ว-หาดยาว พบ 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใบเล็กและหญ้าเงาใส การปกคลุม 10% สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อย เนื้อที่ในการสำรวจโดยประมาณ 500 ไร่ เนื้อที่หญ้าทะเล 42 ไร่ สภาพพื้นท้องทะเลเป็นทรายปนโคลนปนเปลือกหอย

           อ่าวสัตหีบ (อ่าวจุกเสม็ด อ่าวดงตาลและเกาะพระ) พบ 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าเงาใบเล็ก หญ้ากุยช่ายทะเลและหญ้าใบมะกรูด การปกคลุม 30-50% สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง เนื้อที่ในการสำรวจโดยประมาณ 1,500 ไร่ เนื้อที่หญ้าทะเล 349 ไร่ สภาพพื้นท้องทะเลเป็นทรายปนโคลนปนเปลือกหอย

          เกาะหมู พบ 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูดและหญ้าเงาใบเล็ก การปกคลุม 60% สถานภาพสมบูรณ์ดี เนื้อที่ในการสำรวจโดยประมาณ 50 ไร่ เนื้อที่หญ้าทะเล 9 ไร่ สภาพพื้นท้องทะเลเป็นทรายปนโคลนปนเปลือกหอย

          เกาะจวงและเกาะจาน พบหญ้าทะเลทั้งสิ้น 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าเงาใส ร้อยละการปกคลุม 5-15 สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อย คิดเป็นเนื้อที่ในการสำรวจทั้งหมด ประมาณ 45 ไร่ และคิดเป็นเนื้อที่หญ้าทะเล  34.8 ไร่ โดยเนื้อที่หญ้าทะเลที่สำรวจพบในครั้งนี้ เป็นการรายงานการพบครั้งแรกและเป็นฐานข้อมูลใหม่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สภาพพื้นท้องทะเลเป็นทรายปนโคลนปนเปลือกหอย