3. สำรวจสถานภาพแนวปะการัง บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี 3. สำรวจสถานภาพแนวปะการัง บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี
73 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

หลักการและเหตุผล

          แนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ นอกเหนือจากแหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย แนวปะการังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงทั้งในแง่ของชนิดและปริมาณ เป็นแหล่งอาศัย หลบภัย หากิน วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิด นอกจากความสำคัญด้านนิเวศวิทยาแล้ว แนวปะการังยังมีความสำคัญในแง่ของความผูกพันระหว่างวิถีชุมชนในพื้นที่ชายฝั่ง ตลอดจนความสำคัญด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ เช่น การประมงและการท่องเที่ยว

           กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีภารกิจในการสำรวจวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงระบบนิเวศแนวปะการังเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของทะเลไทย

           จังหวัดชลบุรีมีแนวปะการังกระจายตามบริเวณเกาะและชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดประมาณ 6,478 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558) โดยมีพื้นที่แนวปะการังครอบคลุมตั้งแต่หมู่เกาะสีชังไปจนถึงหมู่เกาะแสมสาร

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ทราบสถานภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแนวปะการังจังหวัดชลบุรี

          2. เพื่อให้ทราบลักษณะองค์ประกอบประชาคมของปะการัง แนวโน้มความเสื่อมโทรม หรือการฟื้นตัวในระยะยาว รวมทั้งนำข้อมูลไปใช้ในการให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป

          3. จัดทำแผนที่และสรุปข้อมูลสถานภาพแนวปะการัง เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน 

          1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ทช.4  เพื่อขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

          2. จัดทำแผนการออกสำรวจแนวปะการังในรอบปีงบประมาณ 2566 บริเวณจังหวัดชลบุรี จำนวน 4,000 ไร่​

สำรวจสถานภาพปะการังจังหวัดชลบุรี จำนวน 30 สถานี รวมพื้นที่ 4,613 ไร่ ได้แก่

          1. เกาะสีชัง (อ่าวถ้ำพัง) 2. เกาะค้างคาว 3. เกาะล้านดอกไม้ 4. เกาะขามใหญ่ 5. เกาะยายท้าว 6. เกาะจาน 7. เกาะจวง 8. เกาะแรด 9. เกาะแสมสาร 10. แหลมแสมสาร 11. เกาะยอ 12. เกาะหมู 13. เกาะเตาหม้อ 14. พระน้อย 15. เกาะคราม (หาดพุดซาวัน) 16. เกาะคราม (หาดหน้าบ้าน) 17. เกาะครามน้อย ด้านตะวันตก 18. เกาะอีร้า 19. เกาะล้าน (หาดเกเร) 20. เกาะล้าน (หาดสังวาล) 21. เกาะครก 22. เกาะสาก 23. เกาะนก 24. เกาะจุ่น   25. เกาะไผ่ 26. เกาะเหลื่อม 27. เกาะมารวิชัย 28. เกาะช้าง 29. เกาะริ้น และ 30. หินขาว รายละเอียด ดังนี้

          แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก จำนวน 13 สถานี ได้แก่ เกาะร้านดอกไม้ เกาะล้าน (เกเร) เกาะล้าน (หาดสังวาลย์) เกาะครก เกาะริ้น หินขาว เกาะไผ่ เกาะเหลื่อมใหญ่ เกาะมารวิชัย เกาะหูช้าง เกาะครามน้อยด้านตะวันตก เกาะจวง และ เกาะเตาหม้อ

          แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดี จำนวน 6 สถานี ได้แก่ เกาะคราม (หาดพุดซาวัน)
เกาะค้างคาว เกาะยายท้าว เกาะหมู เกาะแสมสาร (หาดเทียน) และ เกาะยอ

          แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง จำนวน 8 สถานี ได้แก่ เกาะแรด เกาะสาก เกาะจาน เกาะนก เกาะคราม (หาดหน้าบ้าน) เกาะอีร้า แหลมแสมสาร และ เกาะพระน้อย   

          แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพเสียหาย จำนวน 2 สถานี ได้แก่ เกาะขามใหญ่ และ เกาะสีชัง (อ่าวถ้ำพัง)

          แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพเสียหายมาก จำนวน 1 สถานี ได้แก่ เกาะจุ่น

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

  • สภาพอากาศและคลื่นลมไม่เอื้ออำนวย
  • เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล แก้ไขโดยทำการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการออกเก็บข้อมูล