5. สำรวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน 5. สำรวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน
98 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน  กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  

หลักการและเหตุผล

          ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งทางด้าน แหล่งที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิด เปรียบเสมือนคลังอาหารธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ป่าชายเลนยังมีความสำคัญในการเป็นแหล่งปราการป้องกันภัย บรรเทาความรุนแรงของคลื่นลม เป็นแหล่งกรองกักเก็บของเสียที่ไหลมากับสายน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเล และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ และมีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน รวม 8 กิจกรรม กิจกรรมที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย

          1. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

          2. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น

          3. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน

          1. สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน ในรูปแบบต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น ในท้องที่หมู่ที่ 1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

          2. จัดแสดงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนพร้อมป้ายชื่อในพื้นที่เป้าหมาย

          3. ติดตั้งบอร์ดสื่อความหมายภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชป่าชายเลนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 บอร์ด 3 เรื่อง ได้แก่ ภูมิปัญญาพืชอาหารจากป่าชายเลน ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรจากป่าชายเลน ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากพืชป่าชายเลน

          4. จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่มีการใช้ประโยชน์ที่สำรวจพบในพื้นที่เป้าหมายพร้อมติดตั้ง