10. เพิ่มประสิทธิภาพงานระบบฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล 10. เพิ่มประสิทธิภาพงานระบบฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล
46 view

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน 

หลักการและเหตุผล

          ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำระบบพืชและสัตว์ทะเล และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล (Marine Resources Database System - MRDS) ซึ่งสอดคล้องกับ กรอบการใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ในแผนระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) โดย MRDS เป็นระบบสารสนเทศของข้อมูลตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทางทะเล ทั้งที่มีตัวอย่างอ้างอิงและที่อ้างอิงจากผลงานตีพิมพ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.)  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) โดยติดตั้งระบบการทำงานหลักบนพื้นที่ระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ (Web Server) การเข้าใช้งานจะผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง URL : http://mrds.dmcr.go.th ซึ่งระบบจะทำการบันทึกข้อมูลจากทุกส่วน/ศูนย์ มาจัดเก็บและจัดทำเป็นฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการวิจัยและเพื่อการศึกษา และเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวิภาพของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนทั้งการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูและการนำไปใช้ต่อยอดสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี ซึ่งสอดคล้องกบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาและแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558–2564

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          2. เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ให้เป็นเอกภาพ ความสมบูรณ์และทันสมัย ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

ผลการดำเนินงาน

          1. เสนอแผน ทช.4 ของโครงการ ได้รับอนุมัติและมอบหมายผู้ปฏิบัติงานชัดเจน

          2. เพิ่มตัวเลือกของ ฟิลด์ Classification ประกอบไปด้วย Infraphylum, Superclass, Subclass, Infraclass และ Superorder เป็นตัวเลือกในช่อง taxon ของการค้นหา Diversity Search และ Recent Record

          3. เพิ่มช่อง TypeStatus ของการค้นหา Diversity Search, Distribution Search และ Recent Record โดยมีตัวเลือก ได้แก่ Holotype, Paratype, Neotype และ Allotype

          4. จัดเตรียมข้อมูลและรูปถ่าย (1,760 รายการ และ 1,800 ภาพ)

          5. นำเข้าข้อมูลและรูปถ่าย (รวมทั้งหมด 1,760 รายการ และ 1,800 ภาพ)

          6. จัดทำรายงานผลดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา

   

การเพิ่มตัวเลือกของ ฟิลด์ Classification ประกอบไปด้วย Infraphylum, Superclass, Subclass, Infraclass และ Superorder เป็นตัวเลือกในช่อง taxon ของการค้นหา Diversity Search และ Recent Record

 

เพิ่มช่อง Type Status ของการค้นหา Diversity Search, Distribution Search และ Recent Record โดยมีตัวเลือก ได้แก่ Holotype, Paratype, Neotype, Allotype และ All type specimens