11. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง 11. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง
58 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

หลักการและเหตุผล

          พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เพื่อช่วยนักวิจัยในการจำแนกชนิดตัวอย่าง การเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์ชนิดเสร็จเรียบร้อยและได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญการจำแนกตัวอย่างชนิดนั้น ๆ พิพิธภัณฑ์พืชและสัตว์ทะเล จึงเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่าง ข้อมูล และความรู้ทางอนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ทะเล เพื่อเป็นประโยชน์แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประชาชนที่สนใจทางด้านธรรมชาติวิทยา นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และสังคมในอนาคตจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์ทะเลและพืชฝั่งอ่าวไทยจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการให้บริการด้านความรู้และความเข้าใจในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ทำให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอพระบรมราชานุญาตสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2565)

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          2. เพื่อออกแบบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลสำหรับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลทะเลบริเวณปากแม่น้ำประแส ถึงหมู่เกาะมัน

          3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม รักษา ขึ้นทะเบียน ตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย

          4. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่ และส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการดำเนินงาน

          ดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างอาคาร และการตกแต่งภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของงานจัดเตรียมตัวอย่างเพื่อนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เป็นสัตว์น้ำ จำนวน 24 ชนิด แบ่งเป็นปลาจำนวน 18 ชนิด กุ้ง 3 ชนิด และปู 2 ชนิด