12. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดภูเก็ต 12. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดภูเก็ต
49 view

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน 

หลักการและเหตุผล

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชกระแสแนะนำแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนไว้หลายครั้ง ได้มีพระราชกระแสว่า "การสอนให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความสนใจ และก่อให้เกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน การอบรมให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว" การบริการให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดภูเก็ต ยังเป็นแหล่งรวบรวม รักษา ขึ้นทะเบียน ตัวอย่างของพืชและสัตว์ทะเลของท้องถิ่นและระดับประเทศ สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม รักษา ขึ้นทะเบียน ตัวอย่างของพืชและสัตว์ทะเลของท้องถิ่นและระดับประเทศ

          3. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่ และส่งเสริมให้ความรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเล

          4. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ผลการดำเนินงาน

           ทำการปรับปรุงการเก็บตัวอย่างห้องเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง (น้ำยาเก็บรักษาตัวอย่างและป้ายชื่อตัวอย่าง) สำหรับกลุ่มหอยฝาเดียว Class Gastropoda และหอยสองฝา Class Bivalvia ดำเนินการได้ประมาณ 6,000 ชุดตัวอย่าง) และดูแลรักษาตัวอย่างและปรับปรุงชื่อวิทยาศาสตร์ของตัวอย่างให้เป็นปัจจุบัน