13. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 13. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
55 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล

          ในการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดแสดงความหลากหลายทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเพื่อแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการรวบรวมตัวอย่างทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งทะเลของน่านน้ำในประเทศไทยของแต่ละชุมชน จะช่วยนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ในการจำแนกชนิดตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์ชนิดเสร็จเรียบร้อยการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) พืชและสัตว์ทะเล จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการให้บริการด้านความรู้และความเข้าใจในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

          2. เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          3. เพื่อจัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา และภูเก็ต

          4. เพื่อแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนต่อไป

ผลการดำเนินงาน

          สถิติผู้เข้าร่วมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน จำนวน 4 พื้นที่รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,525 คน ดูกิจกรรม

สถิติผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ต.ค. 65 - ก.ย. 66

จำนวนรวมสะสมผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ต.ค. 65 - ก.ย.66

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

 

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

 

พาชม...ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

พาชม...ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

พาชม...ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง