14. ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง 14. ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง
36 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชาอนุญาตให้จังหวัดตราด เข้าร่วมสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูล ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

          โดยแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ดตามกรอบที่ 3. กรอบการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานได้แก่กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

          ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จึงได้เสนอโครงการ “ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง” เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเพื่อจัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรป่าชายเลนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในการดำเนินกิจกรรมและได้รับแนวคิดใหม่ๆ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ     

          2. เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ                                                                                    

          3. เพื่อจัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรป่าชายเลน 

ผลการดำเนินงาน

          1. ผู้เข้าชมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          2. ผู้เข้าชมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์