16. แหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น 16. แหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น
51 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน  กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  

หลักการและเหตุผล

          ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งทางด้าน แหล่งที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิด เปรียบเสมือนคลังอาหารธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ป่าชายเลนยังมีความสำคัญในการเป็นแหล่งปราการป้องกันภัย บรรเทาความรุนแรงของคลื่นลม เป็นแหล่งกรองกักเก็บของเสียที่ไหลมากับสายน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเล และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ และมีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน รวม 8 กิจกรรม กิจกรรมที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย

          1. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

          2. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น

          3. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนโรงเรียน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          2. เพื่อศึกษารวบรวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น

          3. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนในท้องถิ่น 

ผลการดำเนินงาน

          1. จัดทำป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ที่สำรวจพบในพื้นที่เป้าหมายพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ป้าย

          2. ปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้พร้อมขาป้าย จำนวน 70 ชนิด

          3. ติดตั้งบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1 บอร์ด

          4. ออกแบบและติดตั้งบอร์ดสื่อความหมายเพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน จำนวน 5 บอร์ด ประกอบด้วยองค์ความรู้ 5 เรื่อง ได้แก่

               4.1 ระบบนิเวศป่าชายเลน

               4.2 ดินในป่าชายเลน

               4.3 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน

               4.4 สัตว์ในป่าชายเลน

               4.5 การปรับตัวของป่าชายเลน         

          5. ถ่ายทอดข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชและระบบนิเวศป่าชายเลนให้แก่ชุมชนในพื้นที่