17. สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนโรงเรียน 17. สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนโรงเรียน
48 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน  กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล

          ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งทางด้าน แหล่งที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิด เปรียบเสมือนคลังอาหารธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ป่าชายเลนยังมีความสำคัญในการเป็นแหล่งปราการป้องกันภัย บรรเทาความรุนแรงของคลื่นลม เป็นแหล่งกรองกักเก็บของเสียที่ไหลมากับสายน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเล และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ และมีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน รวม 8 กิจกรรม กิจกรรมที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย

          1. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

          2. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น

          3. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนโรงเรียน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          2. เพื่อศึกษารวบรวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนของโรงเรียน

          3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน

ผลการดำเนินงาน

          1. จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ป่าชายเลนพร้อมขาป้ายและปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณโรงเรียน จำนวน 70 ชนิด

          2. จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่สำรวจพบบริเวณโรงเรียนพร้อมติดตั้ง

          3. ติดตั้งบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนให้กับโรงเรียน จำนวน 1 บอร์ด

           4. ติดตั้งบอร์ดชุดความรู้ด้านป่าชายเลนให้กับโรงเรียน จำนวน 2 บอร์ด

           5. ถ่ายทอดความรู้ด้านป่าชายเลนแก่นักเรียน ประกอบด้วย การบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับป่าชายเลน จัดทำฐานให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ พรรณไม้ในป่าชายเลน      และการปรับตัวของพืช ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชป่าชายเลน การเพาะชำและปลูกป่าชายเลน