18. สนับสนุนฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนชายฝั่ง 18. สนับสนุนฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนชายฝั่ง
50 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

         ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีข้อสั่งการให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมช่วยดำเนินงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นสามารถสำรวจและประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในเบื้องต้นในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในกระบวนการศึกษาประเมินสถานภาพและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของตนเองอย่างง่ายๆ  เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาจิตสำนึก ความหวงแหนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการดูแลและรักษาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่นได้อย่างดี

          เพื่อเป็นการร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 6 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ให้ประสบผลสำเร็จตามพระประสงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง จึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่เพื่อสนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนชายฝั่ง โดยสนับสนุนงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่/เทศบาลที่ดำเนินการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ในท้องถิ่นและติดตามการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสนับสนุนด้านการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่นำมาจัดแสดง

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

          2. เพื่อสนับสนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น

          3. เพื่อสนับสนุนการจัดแสดงความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลในท้องถิ่น ให้มีความถูกต้องและสามารถใช้อ้างอิงได้

          4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้ดำเนินการสนับสนุน
องค์ความรู้ด้านฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับชุมชนชายฝั่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 และครั้งที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 รายละเอียด มีดังนี้

          การดำเนินงานครั้งที่ 1

          ดำเนินการลงพื้นที่บริเวณกลุ่มเกาะสาม ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและเก็บตัวอย่างทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เห็ด รา และพันธุ์พืชที่สำคัญ ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เบื้องต้น สัตว์น้ำกลุ่มหลักที่พบ คือ กลุ่มปู (ปูหิน ปูใบ้ และปูแสมหิน) และกลุ่มหอย (หอยกะทิ หอยขี้นกทราย และหอยเสียบ) พันธุ์ไม้กลุ่มหลักที่พบ คือ มะนาวผีผลกลม โพธิ์ทะเล และตะบูนขาว รวมตัวอย่างที่ได้รับการจำแนกจำนวน 14 ตัวอย่าง (รายละเอียดตามตารางที่ 1)

          การดำเนินงานครั้งที่ 2

          วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป และตัวแทนชุมชน ลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งบ้านตันหยงโป ม.1 ต. ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล เพื่อสำรวจความหลากหลายและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล ด้วยวิธีลากอวนทับตลิ่ง ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โครงการสนับสนุนงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการสำรวจการจำแนกชนิดสัตว์น้ำ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เบื้องต้นจากการสำรวจกลุ่มสัตว์น้ำชนิดเด่นที่พบในแนวหญ้า ได้แก่ กลุ่มปลาแป้น ปลาทราย และปลาบู่ รวมตัวอย่างที่ได้รับการจำแนกจำนวน 23 ตัวอย่าง (รายละเอียดตามตารางที่ 1) และพบหญ้าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใบเล็ก และหญ้าคาทะเล

   

          การดำเนินงานครั้งที่ 3

          เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้เข้าร่วม “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจำแนกสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (งานสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล โดยเจ้าหน้าที่ ศวอล.ได้บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ ได้แก่ ระบบนิเวศปะการัง ระบบนิเวศหญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งการจำแนกกลุ่มปะการังและหญ้าทะเลจากตัวอย่างจริงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงโปและเจ้าหน้าที่ อบต. ตันหยงโป รวม 40 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้และสนับสนุนฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนชายฝั่ง

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง