19.ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 19.ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
58 view

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึงปัจจุบัน โดยมีข้อมูลจากการสำรวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศสำคัญ ได้แก่ ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศปากแม่น้ำ ระบบนิเวศปะการัง ระบบนิเวศหญ้าทะเล และระบบนิเวศทะเลสาบ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลของชุมชนในการนำมาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ให้ชุมชนและเยาวชนได้รับทราบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จึงได้ทำโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศสำคัญในท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านเว็ปไซต์ ไปยังสังคมให้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งรวมทั้งจัดนิทรรศการตามโครงการ อพ.สธ.

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากร โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ๒ ปี โดยในปี ๒๕๖5 มีกำหนดจัดงานภายใต้หัวข้อเรื่อง ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการพระราชดำริ อาทิ หน่วยงานส่วนราชการมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน และภายในงานได้กำหนดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณชน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่านเว็บไซด์ 

สถานที่ดำเนินงาน

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการดำเนินงาน      

          1. นำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          2. นำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

          3. ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - ทช. และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – ทช

          4. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์โครงการ อพ.สธ. ของ กรม ทช. ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 122 ครั้ง

          5. จัดพิมพ์หนังสือความหลากหลายของปลาในแนวปะการังของประเทศไทย ความหลากหลายของทรัพยากรบริเวณป่าชายเลนเกาะยอ และแผ่นพับพะยูน (DUGONG)

   

 

การลงอัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ อพ.สธ. ของกรม ทช. อย่างต่อเนื่อง

   

   

   

จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 1/2566

   

จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 2/2566

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง