12. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลจังหวัดภูเก็ต 12. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลจังหวัดภูเก็ต
365 view

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน 

หลักการและเหตุผล
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชกระแสแนะนำแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนไว้หลายครั้ง ได้มีพระราชกระแสว่า "การสอนให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความสนใจ และก่อให้เกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน การอบรมให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว" การบริการให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดภูเก็ต ยังเป็นแหล่งรวบรวม รักษา ขึ้นทะเบียน ตัวอย่างของพืชและสัตว์ทะเลของท้องถิ่นและระดับประเทศ สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม รักษา ขึ้นทะเบียน ตัวอย่างของพืชและสัตว์ทะเลของท้องถิ่นและระดับประเทศ
          3. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่ และส่งเสริมให้ความรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเล
          4. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

สถานที่ดำเนินงาน
          
ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate Collection) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอันดามัน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

ผลการดำเนินงาน
           การปรับปรุงการเก็บตัวอย่างห้องเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มไส้เดือนทะเล (Class Polychaeta, Order Terebillida) และกลุ่มครัสเตเซียน (Class Branchiopoda, Hexanauplia และ Malacostraca (Order Decapoda) (100%)