19. ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 19. ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
384 view

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึงปัจจุบัน โดยมีข้อมูลจากการสำรวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศสำคัญ ได้แก่ ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศปากแม่น้ำ ระบบนิเวศปะการัง ระบบนิเวศหญ้าทะเล และระบบนิเวศทะเลสาบ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลของชุมชนในการนำมาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ให้ชุมชนและเยาวชนได้รับทราบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จึงได้ทำโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศสำคัญในท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านเว็ปไซต์ ไปยังสังคมให้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งรวมทั้งจัดนิทรรศการตามโครงการ อพ.สธ.
          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากร โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ๒ ปี โดยในปี ๒๕๖5 มีกำหนดจัดงานภายใต้หัวข้อเรื่อง ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการพระราชดำริ อาทิ หน่วยงานส่วนราชการมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน และภายในงานได้กำหนดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณชน

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่านเว็บไซด์

สถานที่ดำเนินงาน
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการดำเนินงาน
     
    1. จัดทำเว็ปไซต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. ของกรม ทช. และมีการลงอัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ อพ.สธ. ของกรม ทช. อย่างต่อเนื่อง
          2. ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - ทช. และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – ทช
          3. การจัดนิทรรศการโครงการ อพ.สธ. ของกรม ทช.
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ร่วมกับหน่วยงานและโรงเรียนที่สนองพระราชดำริฯ ภายใต้หัวข้อ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
          โดยกรมฯ ได้นำเนื้อหาสาระภายใต้การดำเนินงานในโครงการ อพ.สธ. และภารกิจกรมฯ ที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “30 ปี อพ.สธ. ทะเลไทย ประโยชน์เพื่อปวงชน” ซึ่งได้นำเสนอ 2 หัวข้อ ได้แก่     
          1) หัวข้อ “ป่าชายเลนของไทยดีมีคุณค่า” นิทรรศการในหัวข้อนี้มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของป่าชายเลนในประเทศไทย ความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร/อาหารจากป่าชายเลน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช และมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรป่าชายเลน
          2) หัวข้อ “คุณค่าสินทรัพย์ใต้ท้องทะเล” นิทรรศการในหัวข้อนี้มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเล ในหัวข้อย่อย 3 เรื่องคือ 1) ระบบนิเวศหญ้าทะเล ปะการัง แหล่งอาหารและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายากบางชนิด เช่น พะยูน และทรัพยากรในท้องทะเล 2) การสำรวจทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลขนาบนาก จ.นครศรีธรรมราช การอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลโดยการฟื้นฟูหญ้าทะเลที่อ่าวเตล็ด การรณรงค์ลดขยะทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อสัตว์ทะเล และงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์เต่ากระ 3) ประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเลในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ
          ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมบูธนิทรรศการของกรมฯ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ซึ่งกรมฯ ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการของผู้เข้าชม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการโดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 82.9 เพศชายร้อยละ 17.1 ซึ่งร้อยละ 22 เป็นนักเรียน (มัธยม) ร้อยละ 17.1 เป็นอาจารย์ และร้อยละ 17.1 เป็นประชาชนทั่วไป โดยส่วนมากเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.3 โดยผู้เข้าชมบูธมีความน่าสนใจในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ที่ระดับ “ดีมาก” คิดเป็นร้อยละ 88.1

  


การลงอัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ อพ.สธ. ของกรม ทช. อย่างต่อเนื่อง