18. สนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนชายฝั่ง 18. สนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนชายฝั่ง
248 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
         สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง)

หลักการและเหตุผล
          ในปัจจุบัน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีข้อสั่งการให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมช่วยดำเนินงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นสามารถสำรวจและประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในเบื้องต้นในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในกระบวนการศึกษาประเมินสถานภาพและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของตนเองอย่างง่ายๆ  เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาจิตสำนึก ความหวงแหนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการดูแลและรักษาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่นได้อย่างดี
          เพื่อเป็นการร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 6 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ให้ประสบผลสำเร็จตามพระประสงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง จึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่เพื่อสนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนชายฝั่ง โดยสนับสนุนงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่/เทศบาลที่ดำเนินการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ในท้องถิ่นและติดตามการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสนับสนุนด้านการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่นำมาจัดแสดง

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
          2. เพื่อสนับสนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
          3. เพื่อสนับสนุนการจัดแสดงความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลในท้องถิ่น ให้มีความถูกต้องและสามารถใช้อ้างอิงได้
          4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

สถานที่ดำเนินงาน
          องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล

  

ผลการดำเนินงาน
          
ดำเนินงานสนับสนุนองค์ความรู้ด้านฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับชุมชนชายฝั่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 2 ครั้ง 
          ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและเก็บตัวอย่างทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เห็ด รา และพันธุ์พืชที่สำคัญ ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
          ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ รวมทั้งการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตจากตัวอย่างจริงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงโปและเจ้าหน้าที่ อบต. ตันหยงโป