17. สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนโรงเรียน 17. สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนโรงเรียน
315 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

หลักการและเหตุผล
          โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้มีกรอบแผนงานให้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรม รู้จักหวงแหน ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการเรียนรู้ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
          ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งของประเทศไทย มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้หรือติดกับป่าชายเลนและผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ไดให้ความสำคัญต่อทรัพยากรป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมในการปลูกป่าป่าชายเลน มีการเรียนการสอนสาระเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น  มีกิจกรรมประกวดภาพวาด เรียงความ คำขวัญ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับอนุรักษ์ป่าชายเลน มาโดยตลอด
          เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมานจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้หรือติดกับป่าชายเลน ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชป่าชายเลน อันจำนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชายเลนและมีจิตสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จึงจัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนโรงเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
          2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่นให้แก่นักเรียน
          3. เพื่อรวบรวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลน
          4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลนแก่นักเรียน

พื้นที่/สถานที่ดำเนินงาน
          ดำเนินการในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช และจ.สุราษฎร์ธานี

ผลการดำเนินงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลผลิต (Output) โรงเรียนเป้าหมายมีแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน จำนวน 2 แห่ง
ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายได้เรียนรู้พันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น