16. แหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น 16. แหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น
447 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

หลักการและเหตุผล
          โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้มีแผนงานให้มีการเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อขยายพันธุ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ตลอดจนเพื่อการเรียนรู้ ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งของประเทศไทยมีชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้หรืออยู่ในป่าชายเลน เป็นจำนวนมาก การสร้างแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น มีความสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ชนิดพันธ์ไม้ต่าง ๆ ในป่าชายเลน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน เช่นเป็นพืชอาหาร เป็นยารักษาโรค ใช้พันธ์ไม้ป่าชายเลนเพื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องจักรสาน เครื่องใช้ต่าง ๆ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านป่าชายเลน แก่ชุมชนท้องถิ่นที่มีความสำคัญในการให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ยั่งยืนต่อไป กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนชุมชน ขึ้น

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
          2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น
          3. เพื่อปลูกรวบรวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลน
          4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน

พื้นที่/สถานที่ดำเนินงาน
          กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน ดำเนินการในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงาน
          งานจัดทำแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น 2 แห่ง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา
          ผลผลิต (Output) มีแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในท้องถิ่น 2 แห่ง
          ผลลัพธ์ (Outcome)  ชุมชนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้และได้ทราบข้อมูลความหลายหลายของพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในชุมชน

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง