15. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 15. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
309 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
          ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

หลักการและเหตุผล
          ภายใต้แผนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอพื้นที่    ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปี “พื้นที่พิเศษ     เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา”      
          สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะยาวใหญ่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยเน้นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมให้ความรู้ กับเยาวชน    ในโรงเรียนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่งระบบนิเวศที่มีความสำคัญเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงและแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่เกาะยาวใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับ     และให้ความร่วมมือเข้าร่วมดำเนินโครงการจากนักเรียนและครูอาจารย์รวมถึงผู้นำชุมชนจนประสบผลสำเร็จในระดับที่พอใจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ดำเนินการ       จัดฝึกอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 รุ่น และมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 90 คน

วัตถุประสงค์
          1. 
เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
          2 เพื่อดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักเรียน ครูอาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เป้าหมายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ

สถานที่ดำเนินงาน
          พื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ผลการดำเนินงาน
          ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเกาะยาววิทยา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
          ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านอ่าวกะพ้อ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
          จากการจัดฝึกอบรมดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี และนักเรียน คณะครูอาจารย์ จากทั้งสองโรงเรียนมีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 90 คน