14. ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง 14. ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง
358 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
          
กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 

หลักการและเหตุผล 
          ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชาอนุญาตให้จังหวัดตราด เข้าร่วมสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูล ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หกตามกรอบที่ 3. กรอบการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานได้แก่กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
          ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ตราด) จึงได้เสนอโครงการ “ถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ป่าชายเลนสู่เยาวชน” เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน โรงเรียน ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพ เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้หลักของชุมชน กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในการดำเนินกิจกรรมได้รับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำความรู้จากกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียน หรือบุคคลที่สนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรป่าชายเลน
          2.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทรัพยากรป่าชายเลนด้านการอนุรักษ์ การป้องกันและการซ่อมแซมทรัพยากร สู่โรงเรียน หรือบุคคลที่สนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรป่าชายเลน
          3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นได้รับความรู้และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน

สถานที่ดำเนินงาน
          
พื้นที่จังหวัดตราด

ผลการดำเนินงาน 
          บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ และถ่ายทอดความรู้เรื่องความหลากหลายของทรัพยากร