13. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 13. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
350 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล
          ในการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดแสดงความหลากหลายทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา และภูเก็ต และเพื่อแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการรวบรวมตัวอย่างทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งทะเลของน่านน้ำในประเทศไทยของแต่ละชุมชน จะช่วยนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ในการจำแนกชนิดตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์ชนิดเสร็จเรียบร้อยการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) พืชและสัตว์ทะเล จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการให้บริการด้านความรู้และความเข้าใจในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
          2. เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          3. เพื่อจัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา และภูเก็ต
          4. เพื่อแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนต่อไป

สถานที่ดำเนินงาน
          
พื้นที่ในการจัดทำศูนย์เรียนรู้ อย่างน้อย 18 ตารางเมตร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
          1) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร
          2) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
          3) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

ผลการดำเนินงาน
          ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

          1. จัดแสดงนิทรรศการแบบผลัดเปลี่ยนเพื่อให้ความรู้เรื่อง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย
          2. จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบในท้องถิ่น
          3. จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลน
          4. เผยแพร่ความรู้เรื่อง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ทางสื่อออนไลน์ (Facebook ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก)
          5. จัดทำสติ๊กเกอร์เผยแพร่ความรู้เรื่อง วาฬบรูด้า และสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย