9. ศึกษาสถานภาพการวางไข่ ความหลากหลาย และสุขภาพของเต่าทะเลบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี 9. ศึกษาสถานภาพการวางไข่ ความหลากหลาย และสุขภาพของเต่าทะเลบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี
529 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก 

หลักการและเหตุผล
          ในประเทศไทยพบเต่าทะเลได้ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ (Green sea turtle; Chelonia mydas) เต่ากระ (Hawksbill sea turtle; Eretmochelys imbricata) เต่าหญ้า (Olive Ridley sea turtle; Lepidochelys olivacea) เต่าหัวค้อน (Loggerhead sea turtle; Caretta caretta) และเต่ามะเฟือง (Leatherback sea turtle; Dermochelys coriacea) อาศัยอยู่ตามแนวปะการังทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยชนิดพันธุ์ที่พบว่ามีการขึ้นวางไข่ในเขตพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทย ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกหรือ IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) ได้ประกาศให้เต่าทะเลอยู่ในบัญชีแดงของ IUCN (IUCN Red List of Threatened Species) โดยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable species) เต่าทะเลมีความสำคัญในทางระบบนิเวศ นอกจากนี้เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่มีการเดินทางย้ายถิ่น มีแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารกว้างไกล จึงมีการเดินทางไปมาและอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายประเทศ แต่ปัจจุบันยังมีข้อมูลการศึกษาวิจัยค่อนข้างน้อยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางพันธุกรรม การย้ายถิ่น และบริเวณที่อยู่อาศัยของประชากรเต่าทะเล เต่าทะเลสามารถรับรู้และจดจำสภาพทางเคมีของชายหาดและน้ำทะเลของแหล่งที่เกิดได้ และเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เต่าทะเลจะเดินทางกลับมาวางไข่ที่ชายหาดแห่งเดิมกับบริเวณที่เกิดมา จากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2562 พบว่า เต่าตนุและเต่ากระขึ้นวางไข่บริเวณเกาะครามค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอื่นในอ่าวไทย มีการรายงานว่าเต่าตนุและเต่ากระขึ้นวางไข่บริเวณเกาะคราม เป็นจำนวนถึง 1,056 รัง (สมชาย,2531) เนื่องจากบริเวณเกาะครามเป็นเกาะที่อยู่ในความดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบ ปราศจากสิ่งรบกวนและยังเป็นเขตหวงห้ามทำการประมงทุกชนิด ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและติดตามวงจรชีวิตและการวางไข่ของแม่เต่าทะเล เพื่อประโยชน์ในการจัดการดูแลแหล่งวางไข่และประชากรเต่าทะเลให้เพิ่มมากขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานการอนุรักษ์เต่าทะเลได้ต่อไป

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
          2. เพื่อเก็บรวบรวมสถิติจำนวนแม่เต่าทะเล และจำนวนรังไข่เต่าทะเลบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี
          3. เพื่อศึกษาติดตามวงจรการวางไข่ของเต่าทะเลที่มาวางไข่บริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี
          4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางไข่และสุขภาพของเต่าทะเลที่มาวางไข่บริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี

สถานที่ดำเนินงาน
          เกาะคราม จังหวัดชลบุรี