7. จัดทำแหล่งขยายและเตรียมกิ่งพันธุ์ปะการัง เพื่อใช้สำหรับการฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง 7. จัดทำแหล่งขยายและเตรียมกิ่งพันธุ์ปะการัง เพื่อใช้สำหรับการฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง
310 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
          
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

หลักการและเหตุผล
          แนวปะการัง เป็นที่อยู่อาศัย หากิน วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตในทะเลมีความสำคัญในเชิงระบบนิเวศทางทะเล และเป็นดรรชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของท้องทะเลด้วย ในปัจจุบันแนวปะการังได้รับผลกระทบ ทั้งจากธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการฟอกขาวของปะการัง จากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยว ส่งผลให้แนวปะการังเกิดความเสื่อมโทรมมาก จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟู ซึ่งจากการศึกษาวิจัย พบว่าการฟื้นฟูปะการังโดยการปลูกเสริม เป็นวิธีการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ และสามารถเจริญเติบโตเป็นแนวปะการังที่สมบูรณ์ต่อไปได้ ซึ่งในปัจจุบัน การเตรียมกิ่งพันธุ์ของปะการัง นั้น มี 2 วิธี คือ 1. การเก็บกิ่ง ก้อน ปะการังที่แตกหักจากธรรมชาติ 2.การเก็บไข่ ปะการังมาอนุบาลในโรงเพาะฟักและนำไปปลูกในธรรมชาติ
          ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เห็นสมควรที่จะทำการศึกษาการจัดทำแหล่งขยายและเตรียมกิ่งพันธุ์ปะการัง เพื่อใช้เป็นแหล่งต้นพันธุ์สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังในธรรมชาติต่อไป
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอพระบรมราชานุญาตให้โครงการดังกล่าว ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2569)

  

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          2. เพื่อจัดทำแหล่งขยายและเตรียมกิ่งพันธุ์ปะการังสำหรับใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังในธรรมชาติ

สถานที่ดำเนินงาน
          เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง