6. จัดทำแหล่งขยายและเตรียมต้นพันธุ์หญ้าทะเล เพื่อใช้สำหรับการฟื้นฟูหญ้าทะเล   บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง 6. จัดทำแหล่งขยายและเตรียมต้นพันธุ์หญ้าทะเล เพื่อใช้สำหรับการฟื้นฟูหญ้าทะเล บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง
281 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

หลักการและเหตุผล
          
แหล่งหญ้าทะเล เป็นที่อยู่อาศัย หากิน วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตในทะเลมีความสำคัญในเชิงระบบนิเวศทางทะเล และเป็นดรรชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของท้องทะเลด้วย ในปัจจุบันแหล่งหญ้าทะเลได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยว ส่งผลให้แหล่งหญ้าทะเลเกิดความเสื่อมโทรมมาก จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟู ซึ่งจากการศึกษาวิจัย พบว่าการย้ายปลูกหญ้าทะเลเป็นวิธีการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ และสามารถเจริญเติบโตเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์ต่อไปได้ ซึ่งในปัจจุบัน การย้ายปลูกหญ้าทะเล นั้น มี 2 วิธี คือ 1. การย้ายปลูกต้นพันธุ์หญ้าทะเลจากธรรมชาติ 2. การเก็บเมล็ดหญ้าทะเลจากธรรมชาติมาอนุบาลและนำไปปลูกในธรรมชาติ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เห็นสมควรที่จะทำการศึกษาการเตรียมแหล่งต้นพันธุ์หญ้าทะเล เพื่อใช้เป็นแหล่งต้นพันธุ์สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลในธรรมชาติต่อไป
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอพระบรมราชานุญาตให้โครงการดังกล่าว ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2565)

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          2. เพื่อจัดทำแหล่งขยายและเตรียมต้นพันธุ์หญ้าทะเล ด้วยวิธีย้ายปลูก สำหรับใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลในธรรมชาติ

สถานที่ดำเนินงาน
           บริเวณลุ่มน้ำประแสและเกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง