5. สำรวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน 5. สำรวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน
491 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
           สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

หลักการและเหตุผล
          โครงการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน (อพ.สธ.) ได้มีกรอบแผนงาน/กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและในป่าชายเลนที่มีการสำรวนชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั้งเป็นพันธ์ไม้ป่าชายเลนที่แท้จริง และพันธุ์ไม้ที่ปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ในป่าชายเลนประมาณ 84 ชนิด โดยพันธ์ไม้แต่ละชนิดที่ชุมชนท้องถิ่นใช้เป็นอาหาร คาว หวาย ใช้เป็นยาสมุนไพร และใช้เป็นการประดิษฐ์เป็นเครื่องจักรสาน เครื่องใช้ต่างๆ และผลิตภัณฑ์พืชป่าชายเลน  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าได้รับความนิยม เช่น ใบชาขลู่ สมุนไพรเหงือกปลาหมอ เมนูอาหารหลากหลายเมนูจากใบชะคราม เป็นต้น
          เพื่อเป็นการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน ไม่ให้สูญหายและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่า ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่ ถ่ายทอด ภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่นที่อยู่ในป่าชายเลนให้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในป่าชายเลน และให้ชุมชนท้องถิ่นได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชายเลนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดทำโครงการสำรวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน                                           

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
          2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน
          3. เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
          4. เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
          5. เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน

พื้นที่/สถานที่ดำเนินงาน  
          กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน ดำเนินการในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงาน
         
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในท้องถิ่นได้รับการศึกษารวบรวมและจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ ชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในรูปแบบต่างๆ