3. สำรวจสถานภาพแนวปะการัง บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี 3. สำรวจสถานภาพแนวปะการัง บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี
694 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
     ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.)

หลักการและเหตุผล
           แนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ นอกเหนือจากแหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย แนวปะการังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงทั้งในแง่ของชนิดและปริมาณ เป็นแหล่งอาศัย หลบภัย หากิน วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิด นอกจากความสำคัญด้านนิเวศวิทยาแล้ว แนวปะการังยังมีความสำคัญในแง่ของความผูกพันระหว่างวิถีชุมชนในพื้นที่ชายฝั่ง ตลอดจนความสำคัญด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ เช่น การประมงและการท่องเที่ยว
           กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีภารกิจในการสำรวจวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงระบบนิเวศแนวปะการังเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของทะเลไทย
           จังหวัดชลบุรีมีแนวปะการังกระจายตามบริเวณเกาะและชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดประมาณ 6,478 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558) โดยมีพื้นที่แนวปะการังครอบคลุมตั้งแต่หมู่เกาะสีชังไปจนถึงหมู่เกาะแสมสาร

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ทราบสถานภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแนวปะการังจังหวัดชลบุรี
          2. เพื่อให้ทราบลักษณะองค์ประกอบประชาคมของปะการัง แนวโน้มความเสื่อมโทรม หรือการฟื้นตัวในระยะยาว รวมทั้งนำข้อมูลไปใช้ในการให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป
          3. จัดทำแผนที่และสรุปข้อมูลสถานภาพแนวปะการัง เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ดำเนินงาน
          
แนวปะการังที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดชลบุรี จำนวนไม่ต่ำกว่า 4,000 ไร่

ผลการดำเนินงาน 
          สำรวจสถานภาพปะการังจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธี transect และ spot check จำนวน 30 สถานี ได้แก่ เกาะขามใหญ่ เกาะสีชัง เกาะค้างคาว เกาะท้ายตาหมื่น เกาะเหลี่อมใหญ่ เกาะไผ่ เกาะหูช้าง เกาะมารวิชัย หินขาว เกาะริ้น เกาะครามน้อย เกาะคราม (พุดซาวัน) เกาะคราม (หน้าบ้าน) เกาะพระน้อย เกาะเตาหม้อ เกาะยอ เกาะหมู แหลมแสมสาร เกาะแรด เกาะแสมสาร (หาดเทียน) เกาะจาน เกาะจวง เกาะนก เกาะจุ่น เกาะล้าน (หาดเกเร) เกาะล้าน (หาดสังวาลย์) เกาะครก เกาะสาก เกาะอีร้า และเกาะร้านดอกไม้ รวมพื้นที่ 4,613 ไร่