2. สำรวจประเมินแหล่งหญ้าทะเล บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี 2. สำรวจประเมินแหล่งหญ้าทะเล บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี
395 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.)

หลักการและเหตุผล
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีภารกิจหลักในการวิจัยสำรวจประเมินสถานภาพรวมทั้งศักยภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรฯของทะเลไทย ซึ่งหมายรวมถึงทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยทำการวิจัยด้านวิชาการและการมีส่วนร่วมโดยบทบาทของภาคท้องถิ่น
          แหล่งหญ้าทะเลเป็นทรัพยากรหนึ่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจประเมินสถานภาพเป็นประจำทุกปี ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ซึ่งอยู่ภายใต้การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตัวันออก (ศวบอ.) โดยพบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
          แหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะพะยูนและเต่าทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำ แหล่งหญ้าทะเลช่วยดักจับตะกอนและเป็นกำแพงชั้นดีในการลดความแรงของกระแสน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ช่วยในการกักเก็บคาร์บอนหรือช่วยลดโลกร้อนได้

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อทราบชนิด ความหลากหลาย การแพร่กระจายและสถานภาพของหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
          2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถานที่ดำเนินงาน
          จังหวัดชลบุรี

ผลการดำเนินงาน
          สำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 20-24 ธ.ค. 2564  และ ครั้งที่ 2 ในช่วงวันที่ 25-29 เม.ย. 2565 สรุปโดยภาพรวมพบหญ้าทะเลทั้งสิ้น 5 ชนิด ได้แก่ 1.หญ้าเงาใส 2.หญ้าใบมะกรูด 3.หญ้าเงาใบเล็ก  4.หญ้ากุยช่ายทะเล และ 5.หญ้ากุยช่ายเข็ม โดยมีหญ้ากุยช่ายทะเลและหญ้ากุยช่ายเข็มเป็นหญ้าทะเลชนิดเด่น รองลงมา คือ หญ้าใบมะกรูด ร้อยละการปกคลุม 5-80 สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ดี คิดเป็นพื้นที่ในการสำรวจทั้งหมด เท่ากับ 4,535 ไร่ และคิดเป็นพื้นที่หญ้าทะเล เท่ากับ 674.5 ไร่ ที่ระดับความลึก 0.0-12.0 เมตร สภาพพื้นท้องทะเลเป็นโคลนถึงทรายละเอียดปนเปลือกหอย