1. สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 1. สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
216 view

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
           สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล
            ทรัพยากรทางทะเลบริเวณชายฝั่ง มีความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผู้ผลิตขั้นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในระบบนิเวศ ปัจจุบันระบบนิเวศชายฝั่งได้รับผลกระทบจากปริมาณของเสียทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น นอกจากนี้การลดลงของสิ่งมีชีวิตยังเป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นระดับความรุนแรงของความเสียหาย
            การจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยดำเนินงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นสามารถสำรวจและประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในเบื้องต้น ในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในกระบวนการศึกษาประเมินสถานภาพและการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของตนเองอย่างง่ายๆ ได้ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การพัฒนาจิตสำนึก ความหวงแหนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นได้อย่างดี

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
          2. เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
          3. เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่สามารถสำรวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น รวมทั้งเก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพพืชและสัตว์ทะเลในชุมชนโดยใช้คู่มือศึกษาสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          4. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน นักเรียน ครูอาจารย์มีความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรภายในชุมชน

พื้นที่/สถานที่ดำเนินงาน
          พื้นที่ดำเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่

          1. จันทบุรี :                 เทศบาลตำบลสนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
          2. สมุทรสาคร :            โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
          3. นครศรีธรรมราช :       องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
          4. สงขลา  :                 1. ระบบนิเวศป่าชายเลนเกาะยอ ต.เกาะยอ  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา                                                          
                                           2. บ้านสวนใหม่ ตำบลเกาะยอ อำเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
          5. ภูเก็ต :                    ตำบลราไวย์ และตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ผลการดำเนินงาน
     เทศบาลตำบลสนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
(โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)
     จัดฝึกอบรมฯ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ จำนวน 45 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งสำรวจเก็บรวบรวมพันธุพืชในท้องถิ่น บริเวณเทศบาลตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี