โครงการที่ 23 การประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการที่ 23 การประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
539 view

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

           สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึงปัจจุบัน โดยมีข้อมูลจากการสำรวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศสำคัญ ได้แก่ ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศปากแม่น้ำ ระบบนิเวศปะการัง ระบบนิเวศหญ้าทะเล และระบบนิเวศทะเลสาบ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลของชุมชนในการนำมาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ให้ชุมชนและเยาวชนได้รับทราบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จึงได้ทำโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศสำคัญในท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านเว็ปไซต์ ไปยังสังคมให้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งรวมทั้งจัดนิทรรศการตามโครงการ อพ.สธ.

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากร โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการดังกล่าวทุกๆ ๒ ปี โดยจะมีขึ้นอีกครั้งในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการพระราชดำริ อาทิ หน่วยงานส่วนราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน และภายในงานได้กำหนดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณชน

วัตถุประสงค์

          1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่านเว็บไซด์ 

          3 เพื่อจัดทำหนังสือ และแผ่นพับข้อมูลจากการสำรวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศสำคัญในท้องถิ่น

          4 จัดทำคู่มือศึกษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อประกอบการสำรวจทรัพยากรในท้องถิ่น

สถานที่ดำเนินงาน

           กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการดำเนินงาน

           1 จัดทำและพิมพ์เผยแพร่หนังสือคู่มือศึกษา/หนังสือความหลากหลายทรัพยากรในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 
            - หนังสือความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลอ่าวบ่อเมา และเกาะไข่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
           2 ปรับปรุงเว็บไซต์ อพ.สธ.-ทช.
           3 ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - ทช. และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – ทช

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง