โครงการที่ 22 ถ่ายทอดองค์ความรู้ป่าชายเลนสู่ชุมชน ร่วมกับโครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการที่ 22 ถ่ายทอดองค์ความรู้ป่าชายเลนสู่ชุมชน ร่วมกับโครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
475 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ                                 

          สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1                                                                                                                             

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชาอนุญาตให้จังหวัดตราด เข้าร่วมสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูล ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่หกตามกรอบที่ ๓. กรอบการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานได้แก่กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

           ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑  จึงได้เสนอโครงการ“ถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ป่าชายเลนสู่ชุมชน” เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน โรงเรียน ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพ เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้หลักของชุมชนกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในการดำเนินกิจกรรมได้รับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำความรู้จากกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ประเทศชาติต่อไป

                                                                               

วัตถุประสงค์

          1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

          2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่โรงเรียน ชุมชน และบุคคลที่สนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรป่าชายเลน

          3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและคนในท้องถิ่นได้รับความรู้และเกิดความตระหนักในการหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชนต่อไป

          4 เพื่อนำกระบวนการที่ได้รับการถ่ายทอดไปสู่การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้สู่โรงเรียน ชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นต่อไป

ผลการดำเนินงาน 

         1 จัดพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด 60 X 80 ซม. จำนวน 3 เรื่อง เรื่องละ 100 แผ่น

         2 จัดพิมพ์หนังสือภูมิปัญญาพืชสมุนไพรจากป่าชายเลน ขนาด เอ5 จำนวน 1,625 เล่ม

         3 ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ความรู้ป่าชายเลนสู่ชุมชน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง