โครงการที่ 21 ค่ายเยาวชนต้นกล้าร่วมใจอนุรักษ์ทะเลไทยยั่งยืน ร่วมกับโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง โครงการที่ 21 ค่ายเยาวชนต้นกล้าร่วมใจอนุรักษ์ทะเลไทยยั่งยืน ร่วมกับโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง
468 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย                

หลักการและเหตุผล

          ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสำคัญทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล รวมถึงป่าชายเลน เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความเชื่อมโยงเป็นระบบและต่อเนื่องต่อกัน มีความสำคัญต่อฐานการผลิตเบื้องต้นทางทะเล และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย แต่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองตอบความต้องการในการดำรงชีวิต ในปริมาณที่มากเกินไป และใช้อย่างผิดวิธี ทำให้ทรัพยากรไม่สามารถฟื้นตัวได้ทัน จนทำให้ระบบนิเวศต่าง ๆ เสียสมดุล ทรัพยากรทางทะเลบางอย่างเสื่อมโทรม หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถเอื้อประโยชน์ได้เหมือนเดิม

          การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรจึงเป็นวิธีที่สำคัญที่จะทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นเสมือน   ต้นกล้าที่กำลังจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศชาติ จึงต้องเพาะบ่มปลูกฝังให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเป็นผู้นำ ผู้เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่เยาวชนและสถานศึกษาต่างๆ จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าร่วมใจอนุรักษ์ทะเลไทยยั่งยืนให้แก่เยาวชน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อต้องการให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งทั้งป่าชายเลน หญ้าทะเล สัตว์ทะเล    หายาก ปะการัง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกิดความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน 

                                                                                    

วัตถุประสงค์

           1 เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

           2 เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำและชายฝั่งทะเล ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

           3 เพื่อจัดกิจกรรมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเสริมสร้าง ประสบการณ์ในสถานที่จริง ในด้านการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานที่ดำเนินงาน

           พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และระยอง

ผลการดำเนินงาน 

           บรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำและชายฝั่งทะเล ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง