โครงการที่ 20 ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการที่ 20 ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
1,851 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)

หลักการและเหตุผล

ที่มา

          ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลมีคุณประโยชน์มากมายต่อประชากร และเศรษฐกิจของชาติ ป่าชายเลนเป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำ หรืออ่าว ซึ่งเป็นบริเวณที่มีระดับน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่มีน้ำทะเลขึ้นสูงสุดประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้สกุลไม้โกงกางเช่น โกงกาง แสม เป็นต้น พืชพวกนี้มีรากที่หยั่งลึกแข็งแรง และแผ่บริเวณกว้างขวางซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของป่าชายเลนลักษณะเช่นนี้จะช่วยเป็นเกาะกำบังป้องกันลมพายุทางทะเล ไม่ให้พัดทำลายที่อยู่อาศัยและเป็นพื้นที่ทำกินของประชาชนแถบชายทะเล อีกทั้งยังเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำทะเลหมายความว่า สัตว์ทะเลทั้งหลายจะมาเพาะพันธุ์บริเวณนี้ ตัวอ่อน ของพวกมันจะอาศัยรากไม้ของป่าชายเลนเป็นเกาะคุ้มกันอันตรายและใช้เป็นแหล่งอาหารไปในตัวจนกว่าตัวอ่อนจะเจริญเติบโต และแข็งแรงพอที่จะออกสู่ทะเลกลายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปสัตว์น้ำทะเล เหล่านี้ประชากรใช้เป็นอาหาร และเป็นสินค้าส่งออกซึ่งทำรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมากนอกจากนี้ไม้ของป่าชายเลนยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ประชากรอีกทางด้วย

         กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมถึงการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ซึ่งเป็นสำนักงานจัดตั้งขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา และมีภารกิจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การส่งเสริม การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์

วัตถุประสงค์

          1 เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

          2 เพื่อให้เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตระหนักและเกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

          3 เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          4 เพื่อจัดทำศาลาเรียนรู้และสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ

สถานที่ดำเนินงาน

          จัดสร้างฐานเรียนรู้ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่บริเวณสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 

ผลการดำเนินงาน 

           สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาครก่อให้เกิดความกังวลใจของผู้จัดและผู้เข้าอบรมที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) จึงไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศได้ และทางจังหวัดสมุทรสาครได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง