โครงการที่ 18 รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการที่ 18 รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
764 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

           สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

หลักการและเหตุผล

           ภายใต้แผนงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอพื้นที่ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปี “พื้นที่พิเศษเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา”    
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลพื้นที่เกาะยาวใหญ่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยเน้นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล เป็นแหล่งระบบนิเวศที่มีความสำคัญเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงและแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่เกาะยาวใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเป้าหมายของโครงการเป็นการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลและทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการปลูกหญ้าทะเลและปล่อยสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและให้ความร่วมมือเข้าร่วมดำเนินโครงการจากนักเรียนและครูอาจารย์รวมถึงผู้นำชุมชนจนประสบผลสำเร็จในระดับที่พอใจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยโรงเรียนในพื้นที่สามารถเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อเป็นแหล่งพันธุ์สำหรับนำไปปลูกฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงในเกาะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

           1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

           2 เพื่อดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักเรียน ครูอาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เป้าหมายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ

สถานที่ดำเนินงาน

           พื้นที่เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ผลการดำเนินงาน 

          เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
          - ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 รุ่น  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอ่าวกะพ้อ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง