โครงการที่ 17 ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง โครงการที่ 17 ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง
480 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

           กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย                                                                                                                 

หลักการและเหตุผล

           เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเพื่อจัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรป่าชายเลนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในการดำเนินกิจกรรมและได้รับแนวคิดใหม่ๆ

วัตถุประสงค์

           1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           2 เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

           3 เพื่อจัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรป่าชายเลน 

สถานที่ดำเนินงาน

          ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน (โครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม) ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ผลการดำเนินงาน

          1 จัดทำป้ายการเรียนรู้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง
          2 ตกแต่งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขนาด 6*10 เมตร จำนวน 2 ศาลา

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง