โครงการที่ 15 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดภูเก็ต โครงการที่ 15 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดภูเก็ต
501 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

หลักการและเหตุผล

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชกระแสแนะนำแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนไว้หลายครั้ง ได้มีพระราชกระแสว่า "การสอนให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความสนใจ และก่อให้เกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน การอบรมให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว" การบริการให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดภูเก็ต ยังเป็นแหล่งรวบรวม รักษา ขึ้นทะเบียน ตัวอย่างของพืชและสัตว์ทะเลของท้องถิ่นและระดับประเทศ สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วัตถุประสงค์โครงการ

          1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           2 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม รักษา ขึ้นทะเบียน ตัวอย่างของพืชและสัตว์ทะเลของท้องถิ่นและระดับประเทศ

           3 เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่ และส่งเสริมให้ความรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเล

           4 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

สถานที่ดำเนินงาน

           ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลมีกระดูกสันหลัง (Vertebrate Collection) ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง (Cnidarian Collection และ Invertebrate Collection) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอันดามัน งานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

ผลการดำเนินงาน

          1 การปรับปรุงการเก็บตัวอย่างห้องเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลมีกระดูกสันหลัง (Vertebrate Collection) 
          2 การปรับปรุงการเก็บตัวอย่างห้องเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง (Cnidarian Collection และ Invertebrate Collection (Phylum Annelida – Arthropoda)) (50%)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง