โครงการที่ 14 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง โครงการที่ 14 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง
700 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

    ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

หลักการและเหตุผล

           พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เพื่อช่วยนักวิจัยในการจำแนกชนิดตัวอย่าง การเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์ชนิดเสร็จเรียบร้อยและได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญการจำแนกตัวอย่างชนิดนั้น ๆ พิพิธภัณฑ์พืชและสัตว์ทะเล จึงเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่าง ข้อมูล และความรู้ทางอนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ทะเล เพื่อเป็นประโยชน์แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประชาชนที่สนใจทางด้านธรรมชาติวิทยา นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และสังคมในอนาคตจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์ทะเลและพืชฝั่งอ่าวไทยจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการให้บริการด้านความรู้และความเข้าใจในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ทำให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

           กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอพระบรมราชานุญาตสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2564)

วัตถุประสงค์

           1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           2 เพื่อออกแบบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลสำหรับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลทะเลบริเวณปากแม่น้ำประแส ถึงหมู่เกาะมัน

           3 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม รักษา ขึ้นทะเบียน ตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย

           4 เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่ และส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานที่ดำเนินงาน

           พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง

ผลการดำเนินงาน 

           ดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างอาคาร และการตกแต่งภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของงานจัดเตรียมตัวอย่างเพื่อนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง