โครงการที่  12 ทุ่นกักขยะบริเวณปากแม่น้ำประแส จังหวัดระยอง โครงการที่ 12 ทุ่นกักขยะบริเวณปากแม่น้ำประแส จังหวัดระยอง
953 view

หน่วยงาน

          สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันขยะทะเล เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญระดับโลกและเป็นวิกฤติข้ามพรมแดน เนื่องจาก ขยะทะเล ลอยตามกระแสน้ำ ข้ามประเทศข้ามทวีป ซึ่งหลายประเทศเริ่มตระหนักและหามาตรการเพื่อลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งขยะทะเลที่เกิดขึ้นส่วนมากมาจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ ทั้งยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในประเทศไทย อ้างอิงจากองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล ปี 2562 พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตัน/ปี โดยปริมาณขยะเกือบ 2 ล้านตัน หรือ 7.19% ของปริมาณขยะทั้งหมด มาจากขยะชุมชนที่หมายความรวมถึงขยะที่มาจากชุมชนในเขตพื้นที่ริมปากแม่น้ำ และริมชายฝั่งทะเล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงออกปฏิบัติงานสำรวจติดตามและเก็บขยะจากบูมดักขยะ ตลอดจนมีการกำหนดกลไกต่างๆ ในการขับเคลื่อน เช่น สร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

          1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

          2 เพื่อลดจำนวนขยะบริเวณปากแม่น้ำประแสก่อนออกสู่ทะเล

          3 เพื่อออกปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ขยะทะเลบริเวณทุ่นกักขยะ

          4 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก เรื่องผลกระทบของขยะที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานที่ดำเนินงาน

           ปากแม่น้ำประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ผลการดำเนินงาน

           สำรวจติดตามและเก็บขยะจากบูมดักขยะในพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำประแส ต.ปากน้ำประแส  อ.แกลง จ.ระยอง โดยการเก็บขยะจากบูมที่เข้ามา พบว่าจำนวนขยะที่พบมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ เศษโฟม ถุงพลาสติกอื่น ๆ ไฟแช็ก ห่อ/ถุงอาหาร ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ของเล่น ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) กระสอบ ถุงก๊อปแก๊ป พลาสติกอื่น ๆ /โฟมกันกระแทก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง