โครงการที่ 4 สำรวจสถานภาพแนวปะการัง บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี โครงการที่ 4 สำรวจสถานภาพแนวปะการัง บริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จังหวัดชลบุรี
879 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

           ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.)

หลักการและเหตุผล

           แนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ นอกเหนือจากแหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย แนวปะการังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงทั้งในแง่ของชนิดและปริมาณ เป็นแหล่งอาศัย หลบภัย หากิน วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิด นอกจากความสำคัญด้านนิเวศวิทยาแล้ว แนวปะการังยังมีความสำคัญในแง่ของความผูกพันระหว่างวิถีชุมชนในพื้นที่ชายฝั่ง ตลอดจนความสำคัญด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ เช่น การประมงและการท่องเที่ยว

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีภารกิจในการสำรวจวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงระบบนิเวศแนวปะการังเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของทะเลไทย

          จังหวัดชลบุรีมีแนวปะการังกระจายตามบริเวณเกาะและชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดประมาณ 6,478 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558) โดยมีพื้นที่แนวปะการังครอบคลุมตั้งแต่หมู่เกาะสีชังไปจนถึงหมู่เกาะแสมสาร

วัตถุประสงค์

          1 เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

          2 เพื่อให้ทราบสถานภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแนวปะการังจังหวัดชลบุรี

          3 เพื่อให้ทราบลักษณะองค์ประกอบประชาคมของปะการัง แนวโน้มความเสื่อมโทรม หรือการฟื้นตัวในระยะยาว รวมทั้งนำข้อมูลไปใช้ในการให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป

           4 จัดทำแผนที่และสรุปข้อมูลสถานภาพแนวปะการัง เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ดำเนินงาน

          แนวปะการังที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดชลบุรี จำนวนไม่ต่ำกว่า 4,000 ไร่

ผลการดำเนินงาน

          ดำเนินการสำรวจประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแนวปะการัง ด้วยวิธี Line Intercept Transect จำนวน 30 สถานี คิดเป็นพื้นที่ 4,690 ไร่ หรือ 72.4% ของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดของจังหวัดชลบุรี พบว่า
          - แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก จำนวน 16 สถานี 
          - แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดี จำนวน 7 สถานี
          - แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง จำนวน 5 สถานี 
          - แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพเสียหายมาก จำนวน 2 สถานี 
          ข้อมูลสถานภาพปะการังจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2564  พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก มีแนวโน้มการฟื้นตัวของแนวปะการังดีขึ้น โดยพบว่ามีสัดส่วนของสถานภาพสมบูรณ์ดีมากเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563  สอดคล้องกับการครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงศักยภาพของแนวปะการังสามารถฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติ แนวปะการังสามารถฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติ 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง