โครงการที่ 2 สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โครงการที่ 2 สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
1,234 view

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

หลักการและเหตุผล

           ทรัพยากรทางทะเลบริเวณชายฝั่ง มีความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผู้ผลิตขั้นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในระบบนิเวศ ปัจจุบันระบบนิเวศชายฝั่งได้รับผลกระทบจากปริมาณของเสียทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น นอกจากนี้การลดลงของสิ่งมีชีวิตยังเป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นระดับความรุนแรงของความเสียหาย

           การจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยดำเนินงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นสามารถสำรวจและประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในเบื้องต้น ในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในกระบวนการศึกษาประเมินสถานภาพและการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของตนเองอย่างง่ายๆ ได้ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การพัฒนาจิตสำนึก ความหวงแหนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นได้อย่างดี

วัตถุประสงค์

          1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

          2 เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

          3 เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่สามารถสำรวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น รวมทั้งเก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพพืชและสัตว์ทะเลในชุมชนโดยใช้คู่มือศึกษาสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          4 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน นักเรียน ครูอาจารย์มีความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรภายในชุมชน ในการนำมาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้สามารถเผยแพร่ให้ชุมชนและเยาวชนได้รับทราบถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

พื้นที่/สถานที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่

          - ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี

          - ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

          - ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          - ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

          - ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ผลการดำเนินงาน

          1 พื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
             - ลงพื้นที่สำรวจป่าชายเลนเพื่อเก็บข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณองศ์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ พบชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน 24 ชนิด
             - ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำบริเวณหน้าป่าชายเลนองศ์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ  โดยใช้อวนทับตลิ่ง (ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง) พบจำนวน 20 ชนิด 

     

ลงพื้นที่สำรวจรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

          2 พื้นที่ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
             - จัดฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำข้อมูล 3 ใบงาน ในฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
             - เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์จัดจำแนกเพื่อจัดทำฐานข้อมูล และเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษา หรือจัดแสดงในศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล

          3 พื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
              - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) เป็นการทดแทน

          4 พื้นที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
              - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) เป็นการทดแทน

          5 พื้นที่ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
             - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) เป็นการทดแทน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง