โครงการที่ 1 ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล โครงการที่ 1 ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล
735 view

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

           สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

หลักการและเหตุผล

           ภายใต้แผนงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอพื้นที่ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปี “พื้นที่พิเศษเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลพื้นที่เกาะยาวใหญ่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยเน้นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล เป็นแหล่งระบบนิเวศที่มีความสำคัญเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงและแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่เกาะยาวใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเป้าหมายของโครงการเป็นการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลและทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการปลูกหญ้าทะเลและปล่อยสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและให้ความร่วมมือเข้าร่วมดำเนินโครงการจากนักเรียนและครูอาจารย์รวมถึงผู้นำชุมชนจนประสบผลสำเร็จในระดับที่พอใจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยโรงเรียนในพื้นที่สามารถเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อเป็นแหล่งพันธุ์สำหรับนำไปปลูกฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงในเกาะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

           2. เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ

           3. เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และการฟื้นฟูพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

สถานที่ดำเนินงาน

           พื้นที่เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ผลการดำเนินงาน

                   ดำเนินการติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล บริเวณบ้านท่ามาเนาะ เกาะยาวน้อย จำนวน 13 จุด และบริเวณอ่าวแหลมล้าน เกาะยาวใหญ่ จำนวน 7 จุด รวมทั้งสิ้น 20 จุด ซึ่งครอบคลุมแหล่งหญ้าทะเลมากกว่า 1,000 ไร่