กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 1/2567 กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 1/2567
41 view

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ.-ทช.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในสังกัด ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom meeting โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 และความก้าวหน้าการดำเนินงานปี  2567 (รอบ 6 เดือน) นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ.-ทช. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด แผนปฏิบัติงานประจำปี 2568 และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อให้ดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง