กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - ทช. ครั้งที่ 2/2566 กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - ทช. ครั้งที่ 2/2566
198 view


          วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ. - ทช.) ครั้งที่ 2/2566 ที่ประชุมประกอบด้วย นางสุมนา ขจรวัฒนากุล (ผอ.สวพ.) นายรักชาติ สุขสำราญ (ผอ.กยผ.) พร้อมด้วย หน่วยงานส่วนกลาง และ สทช.1-10 รวม 27 คน ณ ห้องประชุม สวพ. ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ สาระการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ. - ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ. - ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อจัดส่งให้ อพ.สธ. ตามกำหนดเวลา ในการพิจารณาความสอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ อพ.สธ. และให้การสนับสนุนต่อไป 

   

   

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง