กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - ทช. ครั้งที่ 1/2566 กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - ทช. ครั้งที่ 1/2566
290 view

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ. - ทช.) ครั้งที่ 1/2566  โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ รองประธานกรรมการโครงการ อพ.สธ. และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ กรรมการและเลขานุการโครงการ อพ.สธ. นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหาร ทช. และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 201 อาคารกรมควบคุมมลพิษ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการของกรมทรัพยากรทางทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 ที่ดำเนินการภายใต้ อพ.สธ.-ทช. เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ต่อไป

   

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง