ศวทล.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. ศวทล.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนงาน อพ.สธ.
373 view

          วันที่ 15 มีนาคม 2566  นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อพ.สธ. ของศูนย์ เข้าร่วมการประชุมขี้แจงเพื่อขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. ให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและส่วนราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน" ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. บรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย

          (1) แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
          (2) ความสำคัญของการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
          (3) ที่มา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน
          (4) การสมัครเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          และการเสวนาหัวข้อ "ความสำเร็จของหน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  โดยผู้ร่วมเสวนาและผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบออนไลน์ รวมประมาณ 700 คน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง