การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 3/2565 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 3/2565
400 view

     วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ. - ทช.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยมีนายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุม  เพื่อรับทราบผลการเตรียมการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ 19 - 24 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567

     ผลการประชุมรับทราบการจัดงานนิทรรศการฯ และรับรองแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้หน่วยงานที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการแจ้งฝ่ายเลขานุการภายในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้งงบประมาณแก่ อพ.สธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง